Fotolia_78635733_S.jpg

Fremgang i forhandlingene

Forhandlingssamtalen 24. august handlet blant annet om høringsopplegg, prinsipper for lokalisering og ivaretagelse av ansatte i en eventuell omstillingsprosess. En viktig utfordring fremover blir å beholde kompetansen i organisasjonene.

Forhandlingsutvalgene for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner var 24. august 2016 samlet til forhandlingsmøte om å etablere en ny region Agder. De ansattes representanter – som normalt møter i administrasjonsutvalget i fylkeskommunene – deltok under møtets første del.

Det overordnede målet med en ny region Agder må være å understøtte regionplanens hovedmål om å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Det skal tas hensyn til utviklingen i hele regionen.

  1. Møte med kommunal- og moderniseringsministeren

Mandag 12. september møter forhandlingsutvalget statsråd Jan Tore Sanner i Oslo. Fylkesordførerne har tatt initiativ til møtet bl.a. for å drøfte regionreformen, regionenes oppgaver og muligheten for etablering av nye statlige virksomheter i regionen. I tillegg vil det være aktuelt å drøfte bl.a. regionale utviklingsmidler og øvrige tiltak for å bedre levekår, utvikle regionen og balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen.

 

  1. Fellesnemnd og partssammensatt utvalg

Dersom fylkestingene i desember vedtar å etablere en ny region Agder, skal det i henhold til inndelingslovens § 26 opprettes en fellesnemnd til å samordne og forberede sammenslåingen. Fellesnemnda skal bestå av minimum tre medlemmer fra hver fylkeskommune. Disse medlemmene velges av og blant fylkestingenes medlemmer. Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjettet for det første driftsåret etter iverksettelse av sammenslåingen. Utover dette kan fylkestingene selv velge hvorvidt øvrige oppgaver skal legges til fellesnemnda.

 

Det er enighet i forhandlingsutvalget om at det etter eventuelle vedtak om sammenslåing også skal oppnevnes et partssammensatt utvalg. Det skal tidlig utarbeides en omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold i prosessen, og det partssammensatte utvalget skal ha en vesentlig rolle i utarbeidelsen av en slik avtale. Utvalget sammensettes av representanter fra fellesnemnda og tillitsvalgte.

  1. Prinsipper for lokalisering

I henhold til NOU 2016: 3 var det av 38 statlige etater ved inngangen til 2016 i alt 36 forskjellige regionale inndelinger. Bare Nav fylkesforvaltning er sammenfallende med dagens fylkesinndeling. For å styrke samhandlingen mellom staten og det regionale folkevalgte nivå, har regjeringen varslet en gjennomgang av de statlige regiongrensene i lys av de nye grensene for folkevalgte regioner. Valg av lokalisering påvirker

 

  • -        sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen med hensyn til balansen mellom forskjellige geografiske områder
  • -        reiseavstander, transportvolum, klima og miljø
  • -        kostnadseffektivitet    
  • -        nærhet og tilgjengelighet bl.a. for regionens samarbeidspartnere
  • -        symbolikk, tilhørighet og likeverd                                  


Forhandlingsutvalget gjennomførte i møtet en innledende samtale om 
prinsipper for lokalisering av arbeidsplasser. Som bakgrunn for 
arbeidet har utvalget i samarbeid med SSB fått utarbeidet en oversikt 
over dagens lokalisering av statlige arbeidsplasser i regionen. De 
største statlige arbeidsgiverne i regionen er Sørlandet sykehus HF, 
Universitetet i Agder, Forsvaret og Posten Norge AS. Tabellen gir en 
samlet oversikt over antallet statlige sysselsatte i Aust-Agder og Vest-
Agder: 

 

Statlige sysselsatte i regionen (utledet fra tabell oversendt av SSB).

 

Aust-Agder

Vest-Agder

Totalt

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Befolkning

115 785

39

182 701

61

298 486

Statlige sysselsatte totalt

4 965

34

9 667

66

14 632

Statlige sysselsatte totalt (eks. aksjeselskaper)

4 529

36

8 179

64

12 708

 

  1. Informasjon om prosessen og videre fremdrift

Nettsiden www.regionagder.no vil være klar i midten av september. Nettsiden vil inneholde informasjon om forhandlingene mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner om en ny region Agder. Her vil det bl.a. finnes bakgrunn, tidsplan og fortløpende informasjon om prosessen.

 

Forhandlingsutvalgets utredning skal være klar i begynnelsen av oktober. Deretter skal den på høring, før saken skal behandles i fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i desember.

 

I juni ble det arrangert allmøter i sentraladministrasjonene der fylkesrådmennene redegjorde for prosessen. Alle ansatte informeres dessuten gjennom informasjonsskriv på interne nettsider. Denne informasjonen er likelydende og samtidig i begge fylkeskommuner.

Det er etablert en god dialog med de ansattes representanter. Frem til fylkestingenes beslutninger foreligger i desember 2016 vil i hovedsak etablerte fora for samarbeid benyttes til disse samtalene. Frem til forhandlingsresultatet foreligger inviteres de ansattes representanter også til undervegssamtaler med forhandlingsutvalget. I tillegg er det etablert faste felles møtepunkter mellom fylkesrådmennene og representantene. Dette sikrer likelydende og samtidig informasjon.

Det vil i begge fylker gjennomføres en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner, organisasjoner og næringsliv. Innbyggerne i Aust-Agder høres dessuten gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region. Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP.

 

Fylkestingene skal orienteres fortløpende om prosessen og vil i desember ta stilling til om de ønsker å etablere en ny region.