Fylkesordførerne presenterer forhandlingsresultatet 3okt.jpg

Forhandlingsutvalget: Flertall for et samlet Agder

Kristiansand, 3. oktober 2016: Forhandlingsutvalgets flertall er enige om å etablere en ny region Agder fra 1.1.2020. Flertallet anbefaler at Arendal bygges opp som hovedsete for regional stat, med fylkesmannsembetet og så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal og Aust-Agder. Videre anbefaler flertallet at det regionale folkevalgte nivået, dagens fylkeskommune, legges til Kristiansand.

Bakgrunnen er at fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i april 2016 ga mandat til forhandlingsutvalget om å gjennomføre forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Utredningen som ble lagt frem i dag, skal nå på høring i begge fylker, i tillegg til at det i Aust-Agder skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse. I desember skal fylkestingene ta stilling til om de vil støtte forhandlingsresultatet som flertallet i forhandlingsutvalget står bak.

Forhandlingsutvalgets vurderinger inneholder både en flertalls- og to mindretallstilnærminger.

Flertallets anbefaling

Forhandlingsutvalgets flertall, medlemmene Tore Askildsen, Terje Damman, Torunn Ostad og Jon-Olav Strand, anbefaler følgende:

 1. Det etableres en ny region Agder fra 1.1.2020.
 2. Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder.
 3. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.
 4. Statlige arbeidsplasser som nå er lokalisert i begge fylker, flyttes til Arendal/Aust-Agder. Til sammen gir dette en overvekt av nye arbeidsplasser i Aust-Agder.
 5. Dersom staten velger å organisere seg annerledes enn det som beskrives i dette dokumentet, må de planlagte arbeidsplassene i Aust-Agder kompenseres. En avklaring forventes innen 1.1.2018.
 6. Regionen forplikter seg til prioriteringer som bidrar til å gjøre denne todelte modellen sterk og fremtidsrettet.
 7. Det tas umiddelbart kontakt med staten for å få en nærmere avklaring med hensyn til flytting av aktuelle arbeidsplasser.
 8. Det tas kontakt med staten med hensyn til utflytting og nyetablering av statlige arbeidsplasser fra Oslo der en beskriver mulighetene og behovet for nye arbeidsplasser i regionen.
 9. Det legges til grunn at den nye regionen tildeles vesentlige nye oppgaver.

Les hele anbefalingen fra flertallet i utredningen her. 

 

Mørlands anbefaling

Forhandlingsutvalgets mindretall bestående av Tellef Inge Mørland anbefaler følgende:

 1. På bakgrunn av at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i tilstrekkelig grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser, etableres det ikke en ny region Agder.

 

 1. Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet, samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige, nye oppgaver, bør det tas initiativ til at Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på mulighetene for å danne en felles region.

 

Les hele anbefalingen fra Mørland i utredningen her.

 

Øverlands uttalelse

Forhandlingsutvalgets mindretall, medlemmet Randi Øverland, uttaler følgende:

Utvalget har ikke lykkes i å få til et samstemmig forslag som kan danne grunnlag for en liten, men sterk og samlet region.

Flertallets forslag er på flere punkter uklart og inneholder forutsetninger som dette mindretall mener ikke er akseptable. Særlig gjelder det punktene om kompensasjon og tidsperspektivet som ligger til grunn.

På bakgrunn av dette mener dette mindretall resultatet vil bli en liten, svak og splittet region.

På dette grunnlag kan dette mindretall ikke støtte flertallsinnstillingen.

 

Målsettinger

Det er enighet i forhandlingsutvalget om at det overordnede målet med en eventuell ny region Agder må være å understøtte regionplanens hovedmål om å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.

Andre viktige målsettinger med en ny region Agder er å

 • forsterke samhandlingen regionalt, øke gjennomslaget nasjonalt og bedre utnytte mulighetene internasjonalt
 • sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen, herunder et desentralisert utdanningstilbud
 • arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i regionen
 • bidra til å balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen
 • arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den videre utbygging av kommunikasjonene i landsdelen
 • bidra til bedre levekår, bl.a. gjennom mestring, deltagelse, inkludering og likestilling, tilgang til kompetent arbeidskraft og styrket samhandling på folkehelseområdet
 • forsterke demokratiet på regionalt nivå gjennom økt dialog, deltagelse og interesse
 • bidra til å utvikle det regionale folkevalgte nivået slik at regionen kan ta på seg nye oppgaver og den samfunnsutviklerrollen som Meld. St. 22 (2015-2016) skisserer.

 

Et fremtidsrettet tjenestetilbud i hele regionen 

Det er også enighet om at en ny region Agder må sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen og arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den videre utbygging av kommunikasjonene i landsdelen. Dette er bl.a. sentralt med hensyn til distriktene øst i Aust-Agder, vest i Vest-Agder og i Setesdal.

En ny region Agder må bidra til å realisere regionplanens målsettinger for de aktuelle tjenesteområdene. Et hovedmål må være å tilby et desentralisert tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. Å etablere en ny region Agder skal derfor ikke utløse sentralisering av tjenestene. Samtidig viser forhandlingsutvalget til at en ny region har muligheter til å kunne tilby et mer variert og spesialisert tjenestetilbud, særlig innenfor videregående opplæring.

 

En bærekraftig utvikling 

For flertallet av innbyggerne er Agder et godt sted å vokse opp, bo og arbeide i. Landsdelen har likevel særlige utfordringer når det gjelder viktige levekårsindikatorer.

Spesialisthelsetjenesten skal sikre et likeverdig og tilgjengelig tjenestetilbud som blir tilpasset pasientenes behov. Tjenestene skal være av høy kvalitet. Regionplanen vektlegger betydningen av å videreføre og utvikle dagens sykehusstruktur i Agder, for å sikre at landsdelen har en spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens forventninger og behov. En ny region må arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i regionen.

Klimahensyn skal være et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. Klimautfordringene overskrider fagområder, forvaltningsområder og geografiske grenser. For det regionale nivået er det vesentlig å se vegutbygging og kollektivtransport i sammenheng med bo- og arbeidsmarkedsområdene.

 

Ansatte

De ansatte er den viktigste ressursen fylkeskommunene har. En viktig administrativ utfordring fremover blir dermed å beholde kompetansen i organisasjonene. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen.

 

Les utredningen om en ny region Agder med en flertalls- og to mindretallstilnærminger på regionagder.no her.  

 

Forhandlingsutvalget har bestått av:

 • Tellef Inge Mørland (Ap), fylkesordfører i Aust-Agder
 • Terje Damman (H), fylkesordfører i Vest-Agder
 • Jon-Olav Strand (Krf), fylkesvaraordfører i Aust-Agder
 • Tore Askildsen (Krf), fylkesvaraordfører i Vest-Agder
 • Torunn Ostad (H), opposisjonsleder i Aust-Agder
 • Randi Øverland (Ap), opposisjonsleder i Vest-Agder